RoháčekPríslovia4,1

Príslovia 4:1

Počuj­te, synovia, kázeň ot­covu a po­zoruj­te, aby ste po­znali roz­um­nosť.


Verš v kontexte

1 Počuj­te, synovia, kázeň ot­covu a po­zoruj­te, aby ste po­znali roz­um­nosť.
2 Lebo vám dávam dob­ré na­učenie; ne­opus­tite môj­ho zákona.
3 Lebo som bol synom svoj­ho ot­ca, út­ly a jediný pred svojou mat­kou.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 Počuj­te, synovia, kázeň ot­covu a po­zoruj­te, aby ste po­znali roz­um­nosť.

Evanjelický

1 Synovia, počúvaj­te ot­covu kázeň, a po­zoruj­te, aby ste sa na­učili roz­um­nos­ti,

Ekumenický

1 Počúvaj­te, synovia, po­učenie otca a usiluj­te sa spoz­nať roz­um­nosť.

Bible21

1 Slyš­te, synové, ot­cov­ské poučení, dávejte po­zor a ro­zum získá­te.