RoháčekPlač1,20

Plač 1:20

Reš. Vidz, ó, Hos­podine, lebo mi je úz­ko. Moje vnútor­nos­ti sú roz­búrené; moje srd­ce sa pre­vrátilo vo mne, pre­tože som sa veľmi protivila. Von­ku sirotí meč; vnút­ri jako sm­rť.


Verš v kontexte

19 Khof. Volala som na svojich milov­níkov; oklamali ma. Moji kňazi a moji star­ci po­mreli v mes­te, keď si hľadali po­krm, aby občer­stvili svoju dušu. 20 Reš. Vidz, ó, Hos­podine, lebo mi je úz­ko. Moje vnútor­nos­ti sú roz­búrené; moje srd­ce sa pre­vrátilo vo mne, pre­tože som sa veľmi protivila. Von­ku sirotí meč; vnút­ri jako sm­rť. 21 Šin. Čujú, že vzdychám, ale nemám ni­koho, kto by po­tešil. Všet­ci moji ne­priatelia počujúc o mojom nešťas­tí radujú sa, že si to ty učinil; uviedol si deň, ktorý si bol vy­hlásil, ale budú podob­ní mne.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Reš. Vidz, ó, Hos­podine, lebo mi je úz­ko. Moje vnútor­nos­ti sú roz­búrené; moje srd­ce sa pre­vrátilo vo mne, pre­tože som sa veľmi protivila. Von­ku sirotí meč; vnút­ri jako sm­rť.

Evanjelický

20 Po­zri, Hos­podine, v akej som úz­kos­ti, vrie to v mojom vnút­ri. Srd­ce sa mi zviera v hrudi, lebo som sa veľmi priečil. Na ulici ma meč zbavil detí a v dome sm­rť.

Ekumenický

20 Po­zri, Hos­podin, že mám súženie, znepokojené je moje vnút­ro, srd­ce sa mi ob­racia v hrudi, lebo som sa veľmi vzpieral. Von­ku ma o deti pri­pravil meč a v dome sm­rť. (šín)

Bible21

20 Po­hleď, Hos­po­di­ne, na mé úzkosti, jak se mi chvějí útroby! Srdce mi buší v prsounad mo­jí hroz­nou vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma umírají hla­dy!

RoháčekPlač1,20