Roháček4. Mojžišova3,50

4. Mojžišova 3:50

Numeri

od pr­vorodených zo synov Iz­raelových vzal tie peniaze, tisíc tri­sto a šesťdesiat­päť šek­lov v šek­le svätyne.


Verš v kontexte

49 Vtedy vzal Mojžiš peniaze výkupu od tých, ktorí zbývali nad počet vykúpených Levit­mi, 50 od pr­vorodených zo synov Iz­raelových vzal tie peniaze, tisíc tri­sto a šesťdesiat­päť šek­lov v šek­le svätyne. 51 A tedy dal Mojžiš peniaze výkupu Áronovi a jeho synom na roz­kaz Hos­podinov, tak ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

50 od pr­vorodených zo synov Iz­raelových vzal tie peniaze, tisíc tri­sto a šesťdesiat­päť šek­lov v šek­le svätyne.

Evanjelický

50 Od pr­vorodených Iz­rael­cov pre­vzal peniaze, tisíc­tri­stošesťdesiat­päť šekelov v šekeloch svätyne.

Ekumenický

50 Za pr­vorodených Iz­raelitov vy­bral tisíc­tri­stošesťdesiat­päť šekelov strieb­ra podľa váhy svätyne.

Bible21

50 Vy­bral za prvo­ro­zené syny Iz­rae­le 1 365 še­ke­lů stříb­ra (měřeno pod­le še­ke­lu sva­tyně).