RoháčekMatúš24,42

Matúš 24:42

Evanjelium podľa Matúša

Teda bdej­te, lebo ne­viete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prij­de váš Pán.


Verš v kontexte

41 Dve budú mlieť vo mlyne; jed­na bude vzatá a druhá zanechaná. 42 Teda bdej­te, lebo ne­viete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prij­de váš Pán. 43 Ale to vedz­te, že keby hos­podár vedel, v ktorú stráž prij­de zlodej, bdel by a nedal by pod­kopať svoj dom.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

42 Teda bdej­te, lebo ne­viete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prij­de váš Pán.

Evanjelický

42 Pre­to bdej­te, lebo ne­viete, v ktorý deň príde váš Pán.

Ekumenický

42 Bed­lite teda, lebo ne­viete, v ktorý deň príde váš Pán.

Bible21

42 Pro­to bdě­te, ne­boť ne­ví­te, ve které chví­li při­jde váš Pán.