RoháčekMatúš24,13

Matúš 24:13

Evanjelium podľa Matúša

ale kto zo­tr­vá do kon­ca, ten bude spasený.


Verš v kontexte

12 A pre­to, že bude rozm­nožená ne­právosť, oc­hlad­ne lás­ka mnohých; 13 ale kto zo­tr­vá do kon­ca, ten bude spasený. 14 A toto evan­jelium kráľov­stva bude hlásané po celom svete na svedoc­tvo všet­kým národom, a vtedy prij­de koniec.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

13 ale kto zo­tr­vá do kon­ca, ten bude spasený.

Evanjelický

13 Ale kto vy­tr­vá až do kon­ca, bude spasený.

Ekumenický

13 Kto však vy­tr­vá do kon­ca, bude spasený.

Bible21

13 Kdo však vy­trvá až do kon­ce, bude za­chráněn.