RoháčekMatúš18,29

Matúš 18:29

Evanjelium podľa Matúša

Tedy pad­nul jeho spolu­sluha k jeho nohám, prosil ho a hovoril: Po­zhovej mi a všet­ko ti za­platím.


Verš v kontexte

28 Ale ten is­tý sluha vy­j­dúc našiel jed­ného zo svojich spolu­sluhov, ktorý mu bol dlžen sto denárov, a po­chytil ho a hr­dúsil hovoriac: Za­plať mi, čo si dlžen! 29 Tedy pad­nul jeho spolu­sluha k jeho nohám, prosil ho a hovoril: Po­zhovej mi a všet­ko ti za­platím. 30 Ale on nech­cel, lež od­išiel a hodil ho do žalára, do­kiaľ by neza­platil toho, čo bol dlžen.

späť na Matúš, 18

Príbuzné preklady Roháček

29 Tedy pad­nul jeho spolu­sluha k jeho nohám, prosil ho a hovoril: Po­zhovej mi a všet­ko ti za­platím.

Evanjelický

29 Jeho spolu­sluha padol [mu k nohám] a prosil ho: Po­zhovej mi a za­platím ti!

Ekumenický

29 Ten však nebol ochot­ný, ale od­išiel a dal ho do väzenia, kým mu ne­s­platí dlžobu.

Bible21

29 Ten padl na ko­le­na a pro­sil ho: ‚Měj se mnou strpení a za­platím ti!‘