RoháčekMatúš16,1

Matúš 16:1

Evanjelium podľa Matúša

A pri­stúpili k nemu farizeovia a sadúce­ovia a po­kúšajúc žiadali ho, žeby im ukázal znamenie z neba.


Verš v kontexte

1 A pri­stúpili k nemu farizeovia a sadúce­ovia a po­kúšajúc žiadali ho, žeby im ukázal znamenie z neba. 2 A on od­povedal a riekol im: Keď je večer hovorievate: Bude pekné počasie, lebo sa čer­venie nebo, 3 a za rána: Dnes bude nečas, lebo sa čer­vená za­chmúrené nebo. Po­kryt­ci, tvár­nosť neba znáte po­súdiť a znamenia časov ne­môžete?

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

1 A pri­stúpili k nemu farizeovia a sadúce­ovia a po­kúšajúc žiadali ho, žeby im ukázal znamenie z neba.

Evanjelický

1 Prišli k Nemu farizeji a sadukaji a po­kúšajúc Ho, žiadali, aby im ukázal znamenie z neba.

Ekumenický

1 Nato prišli farizeji a saduceji a po­kúšali ho. Žiadali, aby im ukázal znamenie z neba.

Bible21

1 Po­tom ho přiš­li pokoušet fa­ri­ze­ové a sa­du­ceové. Žáda­li ho, aby jim ukázal nějaké zna­mení z ne­be.