RoháčekMatúš1,20

Matúš 1:20

Evanjelium podľa Matúša

A keď o tom pre­mýšľal, hľa, ukázal sa mu an­jel Pánov vo sne a po­vedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manžel­ku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha;


Verš v kontexte

19 Ale Jozef, jej muž, súc spraved­livý a nech­cúc jej urobiť po­tupu chcel ju taj­ne pre­pus­tiť. 20 A keď o tom pre­mýšľal, hľa, ukázal sa mu an­jel Pánov vo sne a po­vedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manžel­ku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha; 21 a porodí syna a na­zveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on za­chráni svoj ľud od ich hriechov.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A keď o tom pre­mýšľal, hľa, ukázal sa mu an­jel Pánov vo sne a po­vedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manžel­ku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha;

Evanjelický

20 Keď pre­mýšľal o tom, aj­hľa, zjavil sa mu vo sne an­jel Pánov a po­vedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Mária za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.

Ekumenický

20 Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov an­jel a po­vedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.

Bible21

20 Když však o tom přemýš­lel, hle, ve snu se mu ukázal Hos­po­dinův an­děl a ře­kl: „J­osefe, synu Davi­dův, ne­boj se vzít si Ma­rii za manželku, ne­boť to, co v ní bylo poča­to, je z Du­cha svatého.