RoháčekLukáš15,21

Lukáš 15:21

Evanjelium podľa Lukáša

A syn mu po­vedal: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojím synom.


Verš v kontexte

20 A vstal a prišiel k svoj­mu ot­covi. A ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol po­hnutý milo­sr­den­stvom. A bežal a padol mu okolo krku a boz­kával ho. 21 A syn mu po­vedal: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojím synom. 22 V­tedy povedal otec svojim sluhom: Vy­nes­te rých­le to pr­vé rúcho a ob­lečte ho a daj­te prs­teň na jeho ruku a san­dále na nohy

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

21 A syn mu po­vedal: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojím synom.

Evanjelický

21 A syn mu po­vedal: Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojím synom.

Ekumenický

21 Syn mu po­vedal: Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojím synom.

Bible21

21 ‚Otče,‘ ře­kl syn, ‚zhřešil jsem pro­ti nebi i pro­ti to­bě. Už si ne­za­s­loužím být po­važován za tvého syna.‘