RoháčekLukáš1,58

Lukáš 1:58

Evanjelium podľa Lukáša

A počuli okol­ní súsedia i jej príbuz­ní, že jej učinil Pán svoje veľké milo­sr­den­stvo, a radovali sa s ňou.


Verš v kontexte

57 A Alžbete sa na­pl­nil čas, aby porodila, i porodila syna. 58 A počuli okol­ní súsedia i jej príbuz­ní, že jej učinil Pán svoje veľké milo­sr­den­stvo, a radovali sa s ňou. 59 Po­tom stalo sa ôs­meho dňa, že prišli ob­rezať dieťat­ko a volali ho po mene jeho otca Za­chariášom.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

58 A počuli okol­ní súsedia i jej príbuz­ní, že jej učinil Pán svoje veľké milo­sr­den­stvo, a radovali sa s ňou.

Evanjelický

58 A susedia a príbuz­ní počujúc, že Pán zveľadil pri nej svoje milo­sr­den­stvo, radovali sa s ňou.

Ekumenický

58 Keď jej známi a príbuz­ní počuli, že ju Pán ob­daroval milo­sr­den­stvom, radovali sa s ňou.

Bible21

58 Když její sou­sedé a příbuzní us­lyše­li, jak jí Hos­po­din pro­kázal své ve­liké mi­lo­sr­den­ství, ra­dova­li se spo­lu s ní.