RoháčekKazateľ5,19

Kazateľ 5:19

Ako aj keď dal Bôh ktorémukoľvek človekovi bohat­stvo a po­klady a učinil ho pánom, aby jedol z toho a bral svoj podiel a radoval sa vo svojej práci, je to dar Boží.


Verš v kontexte

18 Hľa, čo som ja videl: čo je dobré a čo pek­né, je to, aby jedol človek a pil a videl dob­ré vo všet­kej svojej práci, ktorou sa trudí pod sln­kom ten skrom­ný počet dní svoj­ho života, ktoré mu dal Bôh, lebo to je jeho podiel. 19 Ako aj keď dal Bôh ktorémukoľvek človekovi bohat­stvo a po­klady a učinil ho pánom, aby jedol z toho a bral svoj podiel a radoval sa vo svojej práci, je to dar Boží. 20 (Lebo nebude toho mnoho, čo bude pamätať na dni svoj­ho života), pre­tože Bôh od­povedá radosťou jeho srd­ca.

späť na Kazateľ, 5

Príbuzné preklady Roháček

19 Ako aj keď dal Bôh ktorémukoľvek človekovi bohat­stvo a po­klady a učinil ho pánom, aby jedol z toho a bral svoj podiel a radoval sa vo svojej práci, je to dar Boží.

Evanjelický

19 Lebo nebude mnoho mys­lieť na po­minuteľné dni svoj­ho života, pre­tože mu Boh radosťou za­mest­nával srd­ce.

Ekumenický

19 pre­tože človek príliš ne­mys­lí na dni svoj­ho života, lebo Boh radosťou za­mest­náva jeho srd­ce.

Bible21

19 Komu Bůh dává do srd­ce ra­dost, ten sotva po­mys­lí na krátkost živo­ta.