RoháčekKazateľ10,5

Kazateľ 10:5

Je aj iné zlo, k­toré som videl pod sln­kom, ako je po­blúdenie, ktoré vy­chádza zp­red vladára.


Verš v kontexte

4 Ak po­vs­tane proti tebe duch panov­níka, ne­opus­ti svoj­ho mies­ta; lebo krot­ká po­koj­nosť činí priet­rž velikým hriechom. 5 Je aj iné zlo, k­toré som videl pod sln­kom, ako je po­blúdenie, ktoré vy­chádza zp­red vladára. 6 Bláz­nov­stvo býva dané na veľké výšiny, a bohatí sedávajú v níz­kos­ti.

späť na Kazateľ, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 Je aj iné zlo, k­toré som videl pod sln­kom, ako je po­blúdenie, ktoré vy­chádza zp­red vladára.

Evanjelický

5 Jes­tvuje zlo, ktoré som spozoroval pod sln­kom ako omyl, ktorý vy­chádza spred moc­nára:

Ekumenický

5 Zlo, ktoré som videl pod sln­kom, je omyl vy­chádzajúci od vlád­cu:

Bible21

5 Je hroz­ná věc, kte­rou jsem vi­děl pod slun­cem, a sice omyl, je­hož se do­pouštějí vlád­ci: