RoháčekJózua23,13

Józua 23:13

vtedy vedz­te is­tot­ne, že Hos­podin, váš Bôh, ne­vyženie viacej tých národov zp­red vašej tvári, ale vám budú smečkou a pas­cou a bičom na vaše boky a tŕňami vo vašich očiach, do­kiaľ nezahyniete s po­vr­chu tej­to dob­rej a krás­nej zeme, ktorú vám dal Hos­podin, váš Bôh.


Verš v kontexte

12 Lebo keby ste sa pred­sa len od­vrátili a pri­pojili by ste sa ostat­ku tých­to národov, tých, ktoré po­zos­taly s vami, a spríbuz­nili by ste sa s nimi žen­bou alebo vy­dajom a vošli by ste k nim, a oni by vošli k vám, 13 vtedy vedz­te is­tot­ne, že Hos­podin, váš Bôh, ne­vyženie viacej tých národov zp­red vašej tvári, ale vám budú smečkou a pas­cou a bičom na vaše boky a tŕňami vo vašich očiach, do­kiaľ nezahyniete s po­vr­chu tej­to dob­rej a krás­nej zeme, ktorú vám dal Hos­podin, váš Bôh. 14 A hľa, ja od­chádzam dnes ces­tou celej zeme, a tedy znaj­te celým svojím srd­com a celou svojou dušou, že ne­pad­lo ani jediné slovo, aby sa nebolo splnilo, zo všet­kých tých dob­rých slov, ktoré hovoril Hos­podin, váš Bôh, o vás, všet­ky sa vám na­pl­nily, ne­pad­lo z toho ani jediné slovo.

späť na Józua, 23

Príbuzné preklady Roháček

13 vtedy vedz­te is­tot­ne, že Hos­podin, váš Bôh, ne­vyženie viacej tých národov zp­red vašej tvári, ale vám budú smečkou a pas­cou a bičom na vaše boky a tŕňami vo vašich očiach, do­kiaľ nezahyniete s po­vr­chu tej­to dob­rej a krás­nej zeme, ktorú vám dal Hos­podin, váš Bôh.

Evanjelický

13 tak vedz­te, že Hos­podin, váš Boh, už ne­vyženie tieto národy spred vás, ale budú pre vás pas­cou a osíd­lom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vy­kynožení z tej­to krás­nej krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

13 vedz­te, že Hos­podin, váš Boh, už tieto národy ne­vyženie spred vás, ale budú vám pas­cou, osíd­lom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vy­kynožení z tejto dob­rej krajiny, ktorú vám dal Hos­podin, váš Boh.

Bible21

13 po­tom věz­te, že Hos­po­din, váš Bůh, teh­dy před vá­mi přestane ony náro­dy vy­hánět. Stanou se vám léčkou a pastí, bičem na vašich bo­cích a trním v očích, dokud ne­vy­mřete z této krásné země, kte­rou vám Hos­po­din, váš Bůh, dal.