RoháčekJózua18,15

Józua 18:15

A strana na juh bola od kon­ca Kir­jat-jearíma, a hranica vy­chádzala k moru a vy­chádzala ku stud­ni vody Nef­to­acha.


Verš v kontexte

14 A hranica sa tiah­la a točila sa ku strane mora na juh od vr­chu, ktorý je pred Bét-choronom na juh, a vy­chádzala pri Kir­jat-bále, a to je Kirjat-jearím, mes­to synov Júdových, to je západná strana. 15 A strana na juh bola od kon­ca Kir­jat-jearíma, a hranica vy­chádzala k moru a vy­chádzala ku stud­ni vody Nef­to­acha. 16 Po­tom so­stupovala hranica ku kon­cu vr­chu, ktorý je pred dolinou Ben­hin­noma, ktorá je v údolí Refaim, na sever, a so­stupovala do doliny Hin­nom ku strane Jebuzeja na juh a od­tiaľ sostupovala do Én-rogel.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

15 A strana na juh bola od kon­ca Kir­jat-jearíma, a hranica vy­chádzala k moru a vy­chádzala ku stud­ni vody Nef­to­acha.

Evanjelický

15 Južná strana začína na okraji Kir­jat-Jeárímu a po­tom vy­bieha na západ až po vody prameňa Nef­tóachu;

Ekumenický

15 Južná strana sa začína pri Kir­jat-Jearíme, po­tom vy­bieha smerom na západ až po vody Nef­tóachs­kého prameňa.

Bible21

15 Jižní stra­na za­číná na západě okrajem Ki­ri­at-jea­ri­mu, odkud hranice po­stu­puje k vodní­mu pra­meni Nefto­ach.