RoháčekJózua11,19

Józua 11:19

Nebolo mes­ta, ktoré by bolo učinilo po­koj so syn­mi Iz­raelovými krome Heveja, obyvateľov to Gibe­ona; všet­ky os­tat­né pobrali v boji.


Verš v kontexte

18 Dl­hý čas viedol Jozua voj­nu so všet­kými tými kráľmi. 19 Nebolo mes­ta, ktoré by bolo učinilo po­koj so syn­mi Iz­raelovými krome Heveja, obyvateľov to Gibe­ona; všet­ky os­tat­né pobrali v boji. 20 Lebo to bolo od Hos­podina, aby za­tvr­dili svoje srd­ce a vy­šli bojovať s Iz­raelom na­to, aby ich ú­pl­ne vy­hubil, za­riek­nutých na záhubu, aby ne­mali zľutovania, ale aby ich za­hladil, tak ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

19 Nebolo mes­ta, ktoré by bolo učinilo po­koj so syn­mi Iz­raelovými krome Heveja, obyvateľov to Gibe­ona; všet­ky os­tat­né pobrali v boji.

Evanjelický

19 Nebolo mes­ta, ktoré by sa s Iz­rael­cami po­koj­ne vy­rov­nalo, vy­j­múc Chivij­cov, obyvateľov Gibeónu. Všet­ky ob­sadili vo voj­ne.

Ekumenický

19 Nebolo mes­ta, ktoré by sa s Izraelitmi mierovo do­hod­lo ok­rem Chiv­vijov, obyvateľov Gibeónu. Všet­kého sa zmoc­nili bojom.

Bible21

19 Kro­mě Hivej­ců byd­lících v Gi­be­o­nu ne­bylo měs­ta, které by se syny Iz­rae­le uzavře­lo mír. Vše zís­ka­li bo­jem.