RoháčekJoel1,13

Joel 1:13

Pre­pášte sa a nariekaj­te, kňazi! Kvíľte, svätos­lužob­níci ol­tára! Voj­dite, nocuj­te v smútočnom vreci, svätos­lužob­níci môj­ho Boha! Pre­tože bude odňatý obet­ný dar obil­ný i liata obeť z domu vášho Boha.


Verš v kontexte

12 Vinič uschne, a fík uväd­ne, granát i pal­ma i jab­loň; všet­ky stromy poľa po­schnú, lebo radosť sa bude stydieť a utečie od synov človeka. 13 Pre­pášte sa a nariekaj­te, kňazi! Kvíľte, svätos­lužob­níci ol­tára! Voj­dite, nocuj­te v smútočnom vreci, svätos­lužob­níci môj­ho Boha! Pre­tože bude odňatý obet­ný dar obil­ný i liata obeť z domu vášho Boha. 14 Za­sväťte pôst, svolaj­te shromaždenie, shromaždite starších, všet­kých obyvateľov zeme do domu Hos­podina, svoj­ho Boha, a kričte k Hos­podinovi.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Pre­pášte sa a nariekaj­te, kňazi! Kvíľte, svätos­lužob­níci ol­tára! Voj­dite, nocuj­te v smútočnom vreci, svätos­lužob­níci môj­ho Boha! Pre­tože bude odňatý obet­ný dar obil­ný i liata obeť z domu vášho Boha.

Evanjelický

13 Opášte sa a nariekaj­te, kňazi; kvíľte vy, ktorí ob­sluhujete ol­tár! Vstúp­te a ponocuj­te v smútočnej vrecovine, vy, sluhovia môj­ho Boha! Lebo domu vášho Boha sa odo­piera po­kr­mová i nápojová obeť.

Ekumenický

13 Kňazi, opášte sa a nariekaj­te! Vy, ktorí ob­sluhujete ol­tár, kvíľte! Vstúp­te a nocuj­te v smútočnej vrecovine, služob­níci môj­ho Boha! Veď domu vášho Boha sa odo­piera po­kr­mová i nápojová obeta.

Bible21

13 Ob­leč­te se pyt­lem, kněží, truchlete! Sluhové ol­táře, kvílejte! Pojďte, no­cuj­te v pytlovině, kdo mé­mu Bohu sloužíte! Domu vaše­ho Boha je upřena­moučná oběť i ú­lit­ba.

RoháčekJoel1,13