RoháčekJakubov1,25

Jakubov 1:25

Ale ten, kto dob­re na­zrel v do­konalý zákon, v zákon slobody, a zo­trval pri tom, ten, pre­tože nie je iba zábudlivým po­slucháčom, ale činiteľom skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní.


Verš v kontexte

24 Lebo sa videl a od­išiel a hneď za­budol, aký bol. 25 Ale ten, kto dob­re na­zrel v do­konalý zákon, v zákon slobody, a zo­trval pri tom, ten, pre­tože nie je iba zábudlivým po­slucháčom, ale činiteľom skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní. 26 Ak sa nie­komu medzi vami zdá, že je nábožný, a ned­rží svoj­ho jazyka na úz­de, ale zvodí svoje srd­ce, toho nábožen­stvo je már­ne.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 Ale ten, kto dob­re na­zrel v do­konalý zákon, v zákon slobody, a zo­trval pri tom, ten, pre­tože nie je iba zábudlivým po­slucháčom, ale činiteľom skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní.

Evanjelický

25 Ale kto sa za­hľadel do do­konalého zákona slobody a vy­trval nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako činiteľ skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní.

Ekumenický

25 Kto sa však za­hľadí do do­konalého zákona slobody a vy­tr­vá nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako uskutočňovateľ skut­ku, ten bude blaho­slavený pre svoje skut­ky.

Bible21

25 Kdo však za­hlé­dl doko­nalý zákon svo­bo­dy a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Ne­za­po­míná to­tiž, co slyšel, ale na­plňuje to skutkem.