Roháček1. Mojžišova27,46

1. Mojžišova 27:46

Genesis

A Rebeka po­vedala Izákovi: Protiví sa mi život pre dcéry Hetove. Jest­li si aj Jakob vez­me ženu z dcér Hetových, ako tieto, z dcér tej­to zeme, načo mi potom život?!


Verš v kontexte

44 A budeš bývať u neho nejaký čas, do­kiaľ sa ne­od­vráti prchlivosť tvoj­ho brata. 45 Až sa zase odvráti hnev tvoj­ho brata od teba, a za­bud­ne na to, čo si mu urobil, po­tom pošlem po teba a vez­mem ťa od­tiaľ. Prečo vás mám utratiť oboch v jeden deň! 46 A Rebeka po­vedala Izákovi: Protiví sa mi život pre dcéry Hetove. Jest­li si aj Jakob vez­me ženu z dcér Hetových, ako tieto, z dcér tej­to zeme, načo mi potom život?!

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

46 A Rebeka po­vedala Izákovi: Protiví sa mi život pre dcéry Hetove. Jest­li si aj Jakob vez­me ženu z dcér Hetových, ako tieto, z dcér tej­to zeme, načo mi potom život?!

Evanjelický

46 Raz po­vedala Rebeka Izákovi: Omr­zel ma život pre Chetej­ky. Ak si aj Jákob vez­me ženu, ako sú tieto z Chetejok, z dcér tej­to krajiny, načo mi je po­tom život?

Ekumenický

46 Rebeka po­tom po­vedala Izákovi: Sprotivil sa mi život medzi Chetit­kami. Ak si Jákob vez­me ženu z Chetitiek, aké sú v tejto krajine, načo mám ďalej žiť?

Bible21

46 Re­be­ka tenkrát řek­la Izá­kovi: „Kvů­li těm Chetejkám se mi zpro­tivil život. Vez­me-li si Jákob za ženu něja­kou do­mo­rodou Chetejku, jako jsou tyto, pro­č bych mě­la žít?“