Roháček1. Mojžišova27,45

1. Mojžišova 27:45

Genesis

Až sa zase odvráti hnev tvoj­ho brata od teba, a za­bud­ne na to, čo si mu urobil, po­tom pošlem po teba a vez­mem ťa od­tiaľ. Prečo vás mám utratiť oboch v jeden deň!


Verš v kontexte

44 A budeš bývať u neho nejaký čas, do­kiaľ sa ne­od­vráti prchlivosť tvoj­ho brata. 45 Až sa zase odvráti hnev tvoj­ho brata od teba, a za­bud­ne na to, čo si mu urobil, po­tom pošlem po teba a vez­mem ťa od­tiaľ. Prečo vás mám utratiť oboch v jeden deň! 46 A Rebeka po­vedala Izákovi: Protiví sa mi život pre dcéry Hetove. Jest­li si aj Jakob vez­me ženu z dcér Hetových, ako tieto, z dcér tej­to zeme, načo mi potom život?!

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

45 Až sa zase odvráti hnev tvoj­ho brata od teba, a za­bud­ne na to, čo si mu urobil, po­tom pošlem po teba a vez­mem ťa od­tiaľ. Prečo vás mám utratiť oboch v jeden deň!

Evanjelický

45 kým sa ne­od­vráti hnev tvoj­ho brata od teba a kým nezabud­ne, čo si mu vy­konal. Po­tom si ťa dám od­tiaľ do­viesť. Prečo by som mala prísť o vás oboch v jeden deň?

Ekumenický

45 Keď sa hnev tvoj­ho brata od teba od­vráti a za­bud­ne na to, čo si mu urobil, pošlem po teba a vez­mem ťa od­tiaľ. Prečo mám prísť o vás oboch v jeden deň?

Bible21

45 než se od tebe od­vrátí jeho hněv a než za­po­mene, cos mu pro­ve­dl. Po­tom pro tebe pošlu a vy­zvednu tě od­tam­tud. Pro­č bych mě­la v je­den den ztra­tit vás oba?“