Roháček1. Mojžišova27,32

1. Mojžišova 27:32

Genesis

A Izák, jeho otec, mu po­vedal: Kto si ty? A odpovedal: Ja som tvoj syn, tvoj pr­vorodený, Ezav.


Verš v kontexte

31 A bol aj on pri­pravil chut­ný po­krm a doniesol svoj­mu ot­covi a po­vedal mu: Nech vstane môj otec a jie z lovu svoj­ho syna, aby ma požeh­nala tvoja duša! 32 A Izák, jeho otec, mu po­vedal: Kto si ty? A odpovedal: Ja som tvoj syn, tvoj pr­vorodený, Ezav. 33 Vtedy sa zľakol Izák prenáram­ne a po­vedal: Kde kto je to, ktorý ulovil zverinu a doniesol mi? A ja som jedol zo všet­kého prv ako si prišiel, a požeh­nal som ho, aj bude požeh­naný!

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

32 A Izák, jeho otec, mu po­vedal: Kto si ty? A odpovedal: Ja som tvoj syn, tvoj pr­vorodený, Ezav.

Evanjelický

32 Ale otec Izák mu po­vedal: A ty si kto? On od­povedal: Ja som Ézav, tvoj pr­vorodený syn.

Ekumenický

32 Otec Izák sa ho však spýtal: Kto si? On od­vetil: Ja som tvoj syn, tvoj pr­vorodený, Ézav.

Bible21

32 Izák, jeho otec, mu však ře­kl: „Kdo jsi?“ „Já jsem tvůj syn,“ od­po­věděl. „Tvůj prvo­ro­zený, Ezau!“