Roháček1. Mojžišova15,10

1. Mojžišova 15:10

Genesis

Vtedy mu vzal všet­ky tie veci a poroz­tínal ich na poly a dal každú polo­vicu oproti jej polo­vici, ale vtákov nerozťal.


Verš v kontexte

9 A riekol mu: Vez­mi mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu a troj­ročného barana a hrd­ličku a holúbä. 10 Vtedy mu vzal všet­ky tie veci a poroz­tínal ich na poly a dal každú polo­vicu oproti jej polo­vici, ale vtákov nerozťal. 11 Tu sa spus­tili draví vtáci na mŕt­voly, a Ab­ram ich od­háňal.

späť na 1. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy mu vzal všet­ky tie veci a poroz­tínal ich na poly a dal každú polo­vicu oproti jej polo­vici, ale vtákov nerozťal.

Evanjelický

10 Keď to všet­ko doniesol, poroz­tínal ich na polo­vice a jed­nu polo­vicu položil oproti druhej, ale vtákov neroz­tínal.

Ekumenický

10 Keď to všet­ko priniesol, roz­polil to a jed­nu polo­vicu položil na­proti druhej, ale vtáky neroz­polil.

Bible21

10 Abram mu všech­na ta zvířa­ta při­ne­sl, rozťal je na­půl a po­ložil jednu část pro­ti druhé; ptáky však ne­roz­tínal.