RoháčekEzdráš4,13

Ezdráš 4:13

P­reto teraz nech je známe kráľovi, že ak bude to mes­to vy­stavené, a múry budú domurované, nebudú dávať dane, po­plat­ku alebo cla, a na koniec narobí mes­to kráľom škody.


Verš v kontexte

12 Nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí od­išli hore od teba, prišli k nám, do Jeruzalema: staväjú to mes­to, od­boj­né a škod­livé a murujú múry a spájajú zá­klady. 13 P­reto teraz nech je známe kráľovi, že ak bude to mes­to vy­stavené, a múry budú domurované, nebudú dávať dane, po­plat­ku alebo cla, a na koniec narobí mes­to kráľom škody. 14 A tak teraz, pre­tože solíme soľou paláca, ne­sluší sa nám dívať sa nečin­ne na ob­nažovanie kráľa, a preto sme po­slali zp­rávu a oznámili sme to kráľovi,

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 P­reto teraz nech je známe kráľovi, že ak bude to mes­to vy­stavené, a múry budú domurované, nebudú dávať dane, po­plat­ku alebo cla, a na koniec narobí mes­to kráľom škody.

Evanjelický

13 Teraz nech je kráľovi známe, že ak to mes­to bude znovu vy­budované a jeho hrad­by do­končené, nebudú platiť dane, dáv­ky a po­plat­ky, takže kráľov­ská po­kladňa utr­pí uj­mu.

Ekumenický

13 Nech je teda kráľovi známe, že ak bude toto mes­to po­stavené a jeho hrad­by budú opravené, nebudú dávať ani dane, ani dáv­ky, ani clá a na­koniec to bude na škodu kráľom.

Bible21

13 Ozna­muje­me krá­li, že pokud to město bude vy­stavěno a jeho hrad­by dokonče­ny, přestanou od­vádět dávky, daně i po­platky, čímž způsobí ško­du králov­ské pokladně.