RoháčekEzdráš4,11

Ezdráš 4:11

Toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali, kráľovi Ar­taxer­xovi: Tvoji služob­níci, ľudia za riekou a tak ďalej.


Verš v kontexte

10 a os­tat­né národy, ktoré pre­stehoval As­napar, veľký a sláv­ny, a osadil ich v mes­te Samárii a v ostatných k­rajoch za riekou a tak ďalej. 11 Toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali, kráľovi Ar­taxer­xovi: Tvoji služob­níci, ľudia za riekou a tak ďalej. 12 Nech je známe kráľovi, že Židia, ktorí od­išli hore od teba, prišli k nám, do Jeruzalema: staväjú to mes­to, od­boj­né a škod­livé a murujú múry a spájajú zá­klady.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali, kráľovi Ar­taxer­xovi: Tvoji služob­níci, ľudia za riekou a tak ďalej.

Evanjelický

11 toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali: Kráľovi Ar­taxer­xovi: tvoji služob­níci, ľudia zo Záriečia, za­sielajú po­zdravy. Teraz

Ekumenický

11 Toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali: Kráľovi Ar­taxer­xovi; tvoji služob­níci, ľudia spoza Rieky, a tak ďalej.

Bible21

11 (To­to je znění do­pisu, který mu po­sla­li: ) Ar­taxer­xovi od tvých služebníků za Eufra­tem.