Roháček2. Mojžišova21,20

2. Mojžišova 21:20

Exodus

Keby nie­kto zbil svoj­ho sluhu alebo svoju slúžku palicou tak, že by zo­mrel pod jeho rukou, is­tot­ne bude po­mstený.


Verš v kontexte

19 ak potom vstane a bude chodiť von­ku o svojej palici, bude bez viny ten, kto uderil, len že dá to, čo stálo jeho ležanie, a po­stará sa o to, aby bol cel­kom vy­hojený. 20 Keby nie­kto zbil svoj­ho sluhu alebo svoju slúžku palicou tak, že by zo­mrel pod jeho rukou, is­tot­ne bude po­mstený. 21 Ale keby po­stál deň alebo dva, nebude po­mstený, pre­tože sú to jeho peniaze.

späť na 2. Mojžišova, 21

Príbuzné preklady Roháček

20 Keby nie­kto zbil svoj­ho sluhu alebo svoju slúžku palicou tak, že by zo­mrel pod jeho rukou, is­tot­ne bude po­mstený.

Evanjelický

20 Ak nie­kto ud­rie svoj­ho ot­roka alebo ot­rokyňu palicou tak, že pod jeho rukou zo­mrie, pod­lieha tres­tu:

Ekumenický

20 Toho, kto svoj­ho ot­roka alebo svoju ot­rokyňu ud­rie palicou tak, že mu pod rukami zo­mrie, musí pos­tih­núť po­msta.

Bible21

20 Když někdo udeří svého ot­roka nebo děvečku ho­lí tak, že mu zemře pod ru­kou, mu­sí být do­tyčný po­mstěn.