Roháček5. Mojžišova3,18

5. Mojžišova 3:18

Deuteronomium

A toho času som vám pri­kázal po­vediac: Hos­podin, váš Bôh, vám dal túto zem, aby ste ju zau­jali dedične; ozb­rojení poj­dete na druhú stranu pred svojimi brat­mi, syn­mi Iz­raelovými, všet­ci, ktorí s­te silní,


Verš v kontexte

17 a rovinu Arabu a Jor­dán a jeho územie od Kinereta až po more Araby, po Slané more, pod Ašdót-piz­gou, tú ob­lasť na východ. 18 A toho času som vám pri­kázal po­vediac: Hos­podin, váš Bôh, vám dal túto zem, aby ste ju zau­jali dedične; ozb­rojení poj­dete na druhú stranu pred svojimi brat­mi, syn­mi Iz­raelovými, všet­ci, ktorí s­te silní, 19 iba vaše ženy a vaše deti a váš dobytok - lebo viem, že máte mnoho dobyt­ka - zo­stanú vo vašich mes­tách, ktoré som vám dal,

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 A toho času som vám pri­kázal po­vediac: Hos­podin, váš Bôh, vám dal túto zem, aby ste ju zau­jali dedične; ozb­rojení poj­dete na druhú stranu pred svojimi brat­mi, syn­mi Iz­raelovými, všet­ci, ktorí s­te silní,

Evanjelický

18 V tom čase som vám pri­kázal: Hos­podin, váš Boh, dal vám túto krajinu do vlast­níc­tva. Všet­ci, čo ste boja­schop­ní, prej­dite ozb­rojení na čele svojich bratov - Iz­rael­cov;

Ekumenický

18 Po­tom som vám pri­kázal: Hos­podin, váš Boh, vám dal túto krajinu, aby ste ju ob­sadili. Všet­ci boja­schop­ní prej­dite ozb­rojení na čele svojich bratov Iz­raelitov.

Bible21

18 Tenkrát jsem vám přikázal: „Hos­po­din, váš Bůh, vám dal tuto zem za dě­dictví. Všich­ni vaši bo­jovníci však přejdou Jordán v plné zbro­ji jako před­voj svých bra­trů, synů Iz­rae­le.