Roháček5. Mojžišova23,3

5. Mojžišova 23:3

Deuteronomium

Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho nik­torý Ammonita ani Moábita, ani ich desiate po­kolenie ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho, až na veky,


Verš v kontexte

2 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho syn ne­poc­tivej lože, ani desiate po­kolenie mu ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho. 3 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho nik­torý Ammonita ani Moábita, ani ich desiate po­kolenie ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho, až na veky, 4 pre­tože vám ne­vyšli v ús­trety s chlebom a s vodou na ces­te, keď ste išli z Egyp­ta, a pre­to, že za mzdu najal proti tebe Baláma, syna Be­orov­ho, z Petora v Aramej­skom Medzirieči, aby ťa pre­klial.

späť na 5. Mojžišova, 23

Príbuzné preklady Roháček

3 Ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho nik­torý Ammonita ani Moábita, ani ich desiate po­kolenie ne­voj­de do shromaždenia Hos­podinov­ho, až na veky,

Evanjelický

3 Nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho miešanec - bas­tard, ani jeho desiate po­kolenie nech ne­voj­de do zhromaždenia Hos­podinov­ho.

Ekumenický

3 Na Hos­podinovo zhromaždenie ne­voj­de miešanec a ne­voj­de ta ani jeho desiate po­kolenie.

Bible21

3 Do Hos­po­di­nova shro­máždění ne­smí vejít bastard. Ani jeho desáté poko­lení ne­ve­jde do Hos­po­di­nova shro­máždění.