Roháček5. Mojžišova22,25

5. Mojžišova 22:25

Deuteronomium

Ale keby našiel muž za­snúbenú diev­ku na poli a keby jej ten muž urobil násilie a ležal by s ňou, vtedy zo­mrie muž, ktorý ležal s ňou, iba sám.


Verš v kontexte

24 vtedy vy­vediete obi­dvoch ku bráne toho mes­ta a uhádžete ich kamením a zo­mrú, diev­ku pre­to, že nek­ričala súc v mes­te, a muža pre­to, že ponížil ženu svoj­ho blížneho, a tedy odpraceš také zlo zo svoj­ho stredu. 25 Ale keby našiel muž za­snúbenú diev­ku na poli a keby jej ten muž urobil násilie a ležal by s ňou, vtedy zo­mrie muž, ktorý ležal s ňou, iba sám. 26 Ale diev­ke ne­urobíš ničoho; diev­ka ne­má hriechu, p­re ktorý by mala zomrieť, lebo vec je tá is­tá, jako keby po­vs­tal nie­kto na svoj­ho blížneho a za­vraždil ho.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

25 Ale keby našiel muž za­snúbenú diev­ku na poli a keby jej ten muž urobil násilie a ležal by s ňou, vtedy zo­mrie muž, ktorý ležal s ňou, iba sám.

Evanjelický

25 Keby muž stretol za­snúbenú devu na poli, a násilím by sa jej zmoc­nil, a spal by s ňou, vtedy zo­mrie len sám muž, ktorý s ňou spal.

Ekumenický

25 Keby stretol muž za­snúbenú devu na poli a násil­ne by sa jej zmoc­nil a súložil by s ňou, zo­mrie len muž, ktorý s ňou súložil.

Bible21

25 Když někdo po­tká za­snou­benou dívku venku na po­li, znásilní ji a vy­spí se s ní, pak ať zemře jen ten muž.