Roháček5. Mojžišova18,4

5. Mojžišova 18:4

Deuteronomium

Pr­votinu svoj­ho obilia, svoj­ho vína a svoj­ho oleja a pr­votinu strihu svoj­ho drob­ného stáda, tiež dáš jemu.


Verš v kontexte

3 A toto je to, čo bude pat­riť kňazom od ľudu, od tých, ktorí budú obetovať bit­nú obeť, už či vola či dobytča: dajú kňazovi plece, líca a žalúdok. 4 Pr­votinu svoj­ho obilia, svoj­ho vína a svoj­ho oleja a pr­votinu strihu svoj­ho drob­ného stáda, tiež dáš jemu. 5 Lebo jeho si vy­volil Hos­podin, tvoj Bôh, zo všet­kých tvojich po­kolení, aby stál svätos­lúžiť v mene Hos­podinovom, on i jeho synovia po všet­ky dni.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

4 Pr­votinu svoj­ho obilia, svoj­ho vína a svoj­ho oleja a pr­votinu strihu svoj­ho drob­ného stáda, tiež dáš jemu.

Evanjelický

4 Daj mu pr­votinu svoj­ho obilia, i muštu a oleja, i pr­votinu toho, čo na­striháš zo svojich oviec!

Ekumenický

4 Daj mu pr­votiny svoj­ho obilia, muštu a oleja i pr­votiny vlny na­strihanej zo svojich oviec.

Bible21

4 Bu­deš mu také dávat prvo­ti­ny ze svého obi­lí, ví­na a ole­je a prvo­ti­ny z vlny svých ov­cí.