Roháček5. Mojžišova14,22

5. Mojžišova 14:22

Deuteronomium

Ver­ne budeš dávať desiatok z každej úrody svoj­ho semena, ktorá sa ti urodí na poli rok po roku.


Verš v kontexte

21 Nebudete jesť nijakej zdoch­liny; po­hos­tínovi, ktorý je v tvojich bránach, ju dáš, a bude ju jesť, alebo predať cudzozem­covi; lebo ty si svätý ľud Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. Nebudeš variť kozľaťa v mlieku jeho materi. 22 Ver­ne budeš dávať desiatok z každej úrody svoj­ho semena, ktorá sa ti urodí na poli rok po roku. 23 A budeš jesť pred Hos­podinom, svojím Bohom, na mies­te, ktoré si vy­volí na­to, aby tam pre­bývalo jeho meno, desiatok svoj­ho obilia, svoj­ho vína, svoj­ho oleja a pr­vorodeného svoj­ho dobyt­ka a svoj­ho drob­ného stáda, aby si sa na­učil báť sa Hos­podina, svoj­ho Boha, po všet­ky dni.

späť na 5. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

22 Ver­ne budeš dávať desiatok z každej úrody svoj­ho semena, ktorá sa ti urodí na poli rok po roku.

Evanjelický

22 Od­vádzaj desiatok z celej úrody svojej sej­by, ktorú každoročne dáva pole.

Ekumenický

22 Od­vádzaj desiatok z celej úrody svojej sej­by, ktorú každoročne prináša pole.

Bible21

22 Věrně od­děluj desá­tek z veškeré úro­dy své set­by, která každo­ročně vy­ros­te na po­li.