Roháček5. Mojžišova11,1

5. Mojžišova 11:1

Deuteronomium

Pre­to budeš milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš os­tríhať jeho nariadenie a jeho ustanovenia, jeho súdy a jeho pri­kázania po všet­ky dni.


Verš v kontexte

1 Pre­to budeš milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš os­tríhať jeho nariadenie a jeho ustanovenia, jeho súdy a jeho pri­kázania po všet­ky dni. 2 A budete znať dnes - lebo veď nehovorím s vašimi syn­mi, ktorí ne­poz­nali a ktorí ne­videli - výchov­nú kázeň Hos­podina, svoj­ho Boha, jeho veľkosť, jeho sil­nú ruku a jeho vy­streté rameno, 3 jeho znamenia a jeho skut­ky, ktoré činil pro­stred Egyp­ta fara­onovi, egypt­skému kráľovi, a celej jeho zemi,

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

1 Pre­to budeš milovať Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš os­tríhať jeho nariadenie a jeho ustanovenia, jeho súdy a jeho pri­kázania po všet­ky dni.

Evanjelický

1 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, a po všet­ky dni budeš za­chovávať Jeho nariadenia, Jeho ustanovenia a Jeho práv­ne pred­pisy i Jeho pri­kázania.

Ekumenický

1 Milovať budeš Hos­podina, svoj­ho Boha, a po všet­ky dni budeš za­chovávať jeho ustanovenia, nariadenia, práv­ne pred­pisy a jeho pri­kázania.

Bible21

1 Pro­to mi­luj Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a po všech­ny dny za­chovávej, co ti uložil – jeho pravi­dla, přikázání a záko­ny.