Roháček5. Mojžišova1,6

5. Mojžišova 1:6

Deuteronomium

Hos­podin, náš Bôh, nám hovoril na Horebe a riekol takto: Už ste sa do­sť na­bývali na tom­to vr­chu.


Verš v kontexte

5 Za Jor­dánom, v Moáb­skej zemi, začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon a po­vedal: 6 Hos­podin, náš Bôh, nám hovoril na Horebe a riekol takto: Už ste sa do­sť na­bývali na tom­to vr­chu. 7 Ob­ráťte sa, rušaj­te sa a voj­dite do vr­chov Amoreja a na všet­ky jeho súsed­né mies­ta na rovine, na vr­chu a na nížine, na juhu a na po­breží mora, do zeme Kananeja a k Libanonu až po veľkú rieku, po rieku Euf­rates.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Hos­podin, náš Bôh, nám hovoril na Horebe a riekol takto: Už ste sa do­sť na­bývali na tom­to vr­chu.

Evanjelický

6 Hos­podin, náš Boh, nám tak­to hovoril na Chórebe: Do­sť dlho ste po­bud­li pri tom­to vr­chu.

Ekumenický

6 Hos­podin, náš Boh, nám na Horebe po­vedal: Už do­sť dlho bývate na tom­to vr­chu.

Bible21

6 Hos­po­din, náš Bůh, k nám pro­mlu­vil na Orébu tak­to: „Už jste na této hoře byli dost dlouho.