Roháček5. Mojžišova1,18

5. Mojžišova 1:18

Deuteronomium

A toho času som vám pri­kázal všet­ky veci, ktoré máte činiť.


Verš v kontexte

17 Nebudete hľadieť v súde na osobu, ale vypočujete ako malého tak veľkého, nebudete sa báť ni­koho, lebo súd je Boží. A vec, ktorá by vám bola priťažká, donesiete ku mne, a ja ju vy­počujem. 18 A toho času som vám pri­kázal všet­ky veci, ktoré máte činiť. 19 Po­tom sme sa rušali od Horeba a prešli sme celú tú púšť, veľkú a strašnú, ktorú ste videli, ces­tou k vrchu Amoreja, tak ako nám pri­kázal Hos­podin, náš Bôh, a prišli sme až do Kádeš-bar­nee.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A toho času som vám pri­kázal všet­ky veci, ktoré máte činiť.

Evanjelický

18 Tak som vám vtedy pri­kázal všet­ko, čo máte konať.

Ekumenický

18 Nato som vám dal aj všet­ky po­kyny o tom, čo máte robiť.

Bible21

18 Tenkrát jsem vám přikázal všech­no, co má­te dělat.