RoháčekDaniel1,18

Daniel 1:18

A keď sa do­končily dni, o ktorých po­vedal kráľ, že ich po­tom majú doviesť, do­viedol ich náčel­ník dvoranínov pred Na­buchodonozora.


Verš v kontexte

17 Tým­to štyrom mláden­com dal Bôh vedomos­ti a roz­um, aby sa vy­znali v každom liter­nom umení, a múd­rosť, a k­rome toho Danielovi dal i to, aby roz­umel každému videniu i snom. 18 A keď sa do­končily dni, o ktorých po­vedal kráľ, že ich po­tom majú doviesť, do­viedol ich náčel­ník dvoranínov pred Na­buchodonozora. 19 A kráľ hovoril s nimi, a nenašiel sa z nich zo všet­kých ani jeden taký, jako bol Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš, a stávali pred kráľom.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A keď sa do­končily dni, o ktorých po­vedal kráľ, že ich po­tom majú doviesť, do­viedol ich náčel­ník dvoranínov pred Na­buchodonozora.

Evanjelický

18 Po uplynutí dní, určených kráľom na ich pred­vedenie, hlav­ný komor­ník ich pred­viedol pred Nebúkad­necara.

Ekumenický

18 Po uplynutí dní, ktoré kráľ určil, aby ich pred­vied­li, hlav­ný komor­ník ich pri­viedol pred Nebúkad­necara.

Bible21

18 Když uplynu­la králem stano­vená lhů­ta, po níž mě­li být před­ve­deni k ně­mu, přive­dl je vrch­ní dvořan před Nabukadne­za­ra.