Roháček2. Timoteovi1,11

2. Timoteovi 1:11

cieľom ktorého som ja ustanovený za kazateľa a apoštola a za učiteľa po­hanov,


Verš v kontexte

10 ale zjavená teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Ježiša Kris­ta, ktorý za­hladil sm­rť a vy­viedol na svet­lo život a ne­porušiteľnosť skr­ze evan­jelium, 11 cieľom ktorého som ja ustanovený za kazateľa a apoštola a za učiteľa po­hanov, 12 pre ktorú príčinu aj toto tr­pím, ale sa nehan­bím, lebo viem, komu som uveril, aj som pre­svedčený, že má moc os­trážiť to, čo uložil u mňa, do tam­toho dňa.

späť na 2. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 cieľom ktorého som ja ustanovený za kazateľa a apoštola a za učiteľa po­hanov,

Evanjelický

11 Preň som bol ustanovený ja ako kazateľ, apoštol a učiteľ [po­hanov].

Ekumenický

11 Ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľa toh­to evan­jelia.

Bible21

11 Právě to jsem po­vo­lán zvěstovat jako kaza­tel, apoštol a uči­tel.