Roháček2. Kronická13,22

2. Kronická 13:22

A os­tat­né deje Abiášove, jeho ces­ty a jeho slová, sú na­písané vo vý­klade proroka Id­du.


Verš v kontexte

20 Ani sa viacej ne­zmohol Jeroboám za dní Abiášových. Po­tom ho ranil Hos­podin, aj zo­mrel. 21 A Abiáš sa zmoc­nil a vzal si š­tr­násť žien a splodil dvad­saťd­va synov a šest­násť dcér. 22 A os­tat­né deje Abiášove, jeho ces­ty a jeho slová, sú na­písané vo vý­klade proroka Id­du.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

22 A os­tat­né deje Abiášove, jeho ces­ty a jeho slová, sú na­písané vo vý­klade proroka Id­du.

Evanjelický

22 Os­tat­né Abijove činy, jeho život­né ces­ty a reči, sú za­písané vo Vý­klade proroka Id­du.

Ekumenický

22 Os­tat­né udalos­ti za Abiju, jeho skut­ky a reči, sú po­značené vo Vý­klade proroka Id­du.

Bible21

22 Ostatní Abiášovy skutky – jeho slova i či­ny – jsou sepsá­ny ve Výkla­du pro­roka Ida.