Roháček1. Petrov3,7

1. Petrov 3:7

Vy, mužovia, tak podob­ne, spolu­bývaj­te s nimi podľa roz­umu jako so slabšou nádobou žen­skou pre­ukazujúc im úctu jako tiež spolu­dedičom milos­ti života, aby vaše mod­lit­by ne­maly pre­kážky.


Verš v kontexte

6 ako Sára po­slúchala Ab­raháma volajúc ho pánom, ktoré ste sa staly dcérami činiac dob­ré a nebojac sa nijakého strachu. 7 Vy, mužovia, tak podob­ne, spolu­bývaj­te s nimi podľa roz­umu jako so slabšou nádobou žen­skou pre­ukazujúc im úctu jako tiež spolu­dedičom milos­ti života, aby vaše mod­lit­by ne­maly pre­kážky. 8 A konečne buďte všetci rov­nako smýšľajúci, súcit­ní, milujúci brat­stvo, ľútos­tiví, dob­romyseľní a po­kor­ní,

späť na 1. Petrov, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 Vy, mužovia, tak podob­ne, spolu­bývaj­te s nimi podľa roz­umu jako so slabšou nádobou žen­skou pre­ukazujúc im úctu jako tiež spolu­dedičom milos­ti života, aby vaše mod­lit­by ne­maly pre­kážky.

Evanjelický

7 Podob­ne mužovia, uznan­livo nažívaj­te so žen­ským po­kolením ako so slabším a uc­tite si ich ako spolu­dedičky milos­ti života, aby vaše mod­lit­by neboli darom­né.

Ekumenický

7 Podob­ne i muži, nažívaj­te so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako kreh­ká váza, a pre­ukazuj­te im úc­tu, pre­tože sú spolu s vami dedičkami milos­ti života. Tak vašim mod­lit­bám nebude nič pre­kážať.

Bible21

7 A vy, muži, měj­te ke svým manželkám po­ro­zumění. Pro­kazuj­te jim úctu ja­kožto slabší­mu po­hlaví a jako spo­ludě­dičkám daru živo­ta, aby vašim mod­lit­bám ne­stálo nic v cestě.