Roháček1. Korintským6,16

1. Korintským 6:16

Alebo či ne­viete, že ten, kto sa pri­pojuje k smil­nici, je s ňou jedným telom? Lebo, hovorí, tí dvaja budú jed­no telo.


Verš v kontexte

15 Či ne­viete, že vaše telá sú údami Kris­tovými? Či tedy mám vziať údy Kris­tove a urobiť ich údami smil­nice? To nech sa ne­stane! 16 Alebo či ne­viete, že ten, kto sa pri­pojuje k smil­nici, je s ňou jedným telom? Lebo, hovorí, tí dvaja budú jed­no telo. 17 A ten, kto sa pri­pojuje k Pánovi, je s ním jeden duch.

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 Alebo či ne­viete, že ten, kto sa pri­pojuje k smil­nici, je s ňou jedným telom? Lebo, hovorí, tí dvaja budú jed­no telo.

Evanjelický

16 Alebo či ne­viete, že kto sa pri­pája k smil­nici, je jed­no telo s ňou? Veď je po­vedané: Dvaja budú jed­no telo.

Ekumenický

16 Alebo či ne­viete, že kto sa od­dáva smil­nici, je s ňou jed­no telo? Veď sa aj hovorí: Budú dvaja jed­no telo.

Bible21

16 Copak ne­ví­te, že kdo se spo­juje s ne­věstkou, je s ní jedno tělo? Vž­dyť Písmo říká: „­Ti dva bu­dou jedno tělo.“