EvanjelickýŽidom5,13

Židom 5:13

Veď ni­kto, kto do­stáva mlieko, nechápe slovo o spravod­livos­ti, lebo je ešte nedos­pelé dieťa.


Verš v kontexte

12 Lebo hoci by ste po toľkom čase mali byť učiteľmi, zase po­trebujete, aby vás nie­kto učil pr­vopočiat­kom Božích zjavení, a znovu po­trebujete mlieko, a nie tvr­dý po­krm. 13 Veď ni­kto, kto do­stáva mlieko, nechápe slovo o spravod­livos­ti, lebo je ešte nedos­pelé dieťa. 14 Len do­konalým pat­rí tvr­dý po­krm, tým, čo návykom sú vy­cvičení rozo­znávať dob­ré od zlého.

späť na Židom, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo každý, kto má účasť na mlieku, je nez­kúsený v slove spraved­livos­ti, lebo je nedos­pelý.

Evanjelický

13 Veď ni­kto, kto do­stáva mlieko, nechápe slovo o spravod­livos­ti, lebo je ešte nedos­pelé dieťa.

Ekumenický

13 Lebo ten, kto ešte po­trebuje mlieko, nechápe slová spravod­livos­ti, keďže je ešte dieťa.

Bible21

13 Kdoko­li se živí mlékem, pro­tože ne­přivy­kl slovu sprave­dlnosti, je ještě ne­mluvně.