EvanjelickýŽalmy146,3

Žalmy 146:3

Ne­spoliehaj­te sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet po­moci.


Verš v kontexte

2 Chváliť budem Hos­podina, do­kiaľ žijem, a spievať budem svoj­mu Bohu, do­kiaľ tu budem.
3 Ne­spoliehaj­te sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet po­moci.
4 Keď jeho duch vy­j­de, on vráti sa do zeme; jeho úmys­ly zanik­nú v ten is­tý deň.

späť na Žalmy, 146

Príbuzné preklady Roháček

3 Nenadej­te sa na kniežatá, na syna človeka, ktorý ne­má spasenia.

Evanjelický

3 Ne­spoliehaj­te sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet po­moci.

Ekumenický

3 Ne­spoliehaj­te sa na kniežatá, na človeka, lebo ne­môže po­môcť.

Bible21

3 Ne­spo­léhej­te na mo­cné – s­mr­telník niko­ho spa­sit nemůže.