EvanjelickýŽalmy116,15

Žalmy 116:15

Veľmi vzác­na je v očiach Pánových sm­rť Jeho po­božných.


Verš v kontexte

14 Ja spl­ním svoje sľuby Hos­podinovi pred všet­kým Jeho ľudom.
15 Veľmi vzác­na je v očiach Pánových sm­rť Jeho po­božných.
16 Ach, Hos­podine, som Tvojím sluhom, som Tvojím sluhom, synom Tvojej služob­nice; uvoľnil si mi putá.

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

15 Drahá je v očiach Hos­podinových sm­rť jeho svätých.

Evanjelický

15 Veľmi vzác­na je v očiach Pánových sm­rť Jeho po­božných.

Ekumenický

15 V Hospodinových očiach je vzác­na sm­rť jeho zbožných.

Bible21

15 Drahá je v očích Hos­po­di­novýchs­mrt jeho od­daných!