EvanjelickýSudcov6,28

Sudcov 6:28

Keď mužovia mes­ta včas ráno vstali, videli zbúraný ol­tár Baalov a ašéru pri ňom vy­ťatú; a druhého jun­ca ako spaľovanú obeť na novopo­stavenom ol­tári,


Verš v kontexte

27 Vtedy Gide­on vzal desať mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu pri­kázal Hos­podin; ale pre­tože sa bál domu svoj­ho otca a ľudí mes­ta urobiť to vo dne, urobil to v noci. 28 Keď mužovia mes­ta včas ráno vstali, videli zbúraný ol­tár Baalov a ašéru pri ňom vy­ťatú; a druhého jun­ca ako spaľovanú obeť na novopo­stavenom ol­tári, 29 a hovorili si: Kto to urobil? Keď sa spytovali a hľadali, po­vedali im: Gide­on, syn Jóášov, to urobil.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

28 Keď po­tom vstali mužovia mes­ta skoro ráno, videli, že hľa, ol­tár Bálov je roz­borený, a háj, ktorý bol pri ňom, je vy­ťatý, aj že ten druhý býko bol obetovaný zápal­nou obeťou na ol­tári, ktorý bol po­stavený.

Evanjelický

28 Keď mužovia mes­ta včas ráno vstali, videli zbúraný ol­tár Baalov a ašéru pri ňom vy­ťatú; a druhého jun­ca ako spaľovanú obeť na novopo­stavenom ol­tári,

Ekumenický

28 Keď muži mes­ta včas­ráno vstali, videli, že Baálov ol­tár je zrútený, po­svät­ný stĺp na ňom roz­sekaný a na po­stavenom ol­tári bol obetovaný druhý býk ako spaľovaná obeta.

Bible21

28 Ráno li­dé ve městě vsta­li – a hle, Baalův ol­tář je stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten druhý býk spálen na po­sta­veném ol­táři!