EvanjelickýSudcov4,3

Sudcov 4:3

Iz­rael­ci volali k Hos­podinovi o po­moc, lebo onen mal deväťs­to želez­ných vozov a po dvad­sať rokov tvrdo utláčal Iz­rael­cov.


Verš v kontexte

2 Pre­to ich Hos­podin vy­dal do rúk kanaán­skeho kráľa Jábína, ktorý panoval v Chácóre; jeho voj­vod­com bol Sísera, ktorý býval v Charóšet-Gójíme. 3 Iz­rael­ci volali k Hos­podinovi o po­moc, lebo onen mal deväťs­to želez­ných vozov a po dvad­sať rokov tvrdo utláčal Iz­rael­cov. 4 Prorokyňa Debora, Lap­pídótova žena, bola v tom čase sud­kyňou v Iz­raeli.

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 A synovia Iz­raelovi kričali k Hos­podinovi, lebo mal deväťs­to želez­ných vozov a sil­ne utláčal synov Iz­raelových dvad­sať rokov.

Evanjelický

3 Iz­rael­ci volali k Hos­podinovi o po­moc, lebo onen mal deväťs­to želez­ných vozov a po dvad­sať rokov tvrdo utláčal Iz­rael­cov.

Ekumenický

3 Iz­raeliti úpen­livo žiadali od Hos­podina po­moc, lebo Jábin mal deväťs­to želez­ných vozov a Iz­raelitov dvad­sať rokov tvrdo utláčal.

Bible21

3 Synové Iz­rae­le vo­la­li k Hos­po­di­nu, pro­tože Sise­ra měl devět set že­lez­ných vozů a po dvacet let syny Iz­rae­le krutě utis­koval.