EvanjelickýSudcov21,16

Sudcov 21:16

Starší zboru po­vedali: Čo máme robiť ohľadom žien pre tých, ktorí os­tali? Lebo ženy z Ben­jamína sú vy­kynožené.


Verš v kontexte

15 Ale ľudu bolo ľúto Ben­jamína, keďže Hos­podin urobil trh­linu medzi kmeňmi Iz­raela. 16 Starší zboru po­vedali: Čo máme robiť ohľadom žien pre tých, ktorí os­tali? Lebo ženy z Ben­jamína sú vy­kynožené. 17 Akoby sa moh­lo za­chovať dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li z Ben­jamín­cov, aby nebol vy­radený ani jeden kmeň z Iz­raela?

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy po­vedali starší ob­ce: Čo by sme moh­li vykonať pre tých, ktorí ešte pozostali, aby sa im tiež dostaly ženy? Lebo sú vy­hubené ženy z Ben­jamina.

Evanjelický

16 Starší zboru po­vedali: Čo máme robiť ohľadom žien pre tých, ktorí os­tali? Lebo ženy z Ben­jamína sú vy­kynožené.

Ekumenický

16 Starší v pospolitosti sa spytovali: Čo máme robiť so zvyšujúcimi, aby sa im ušli ženy, keď ben­jamín­ske ženy boli vy­hubené?

Bible21

16 Stařeši­nové obce říka­li: „Co si počne­me s tě­mi, kdo zby­li? Jak jim opatří­me že­ny? Ben­jamín­ské že­ny byly pře­ce vyhlazeny.“