EvanjelickýSudcov15,11

Sudcov 15:11

Zo­stúpilo tritisíc mužov z Júdu ku skal­nej rok­line Étámu a pýtali sa Sam­sona: Ne­vieš, že Filištín­ci vlád­nu nad na­mi? Čo si nám to vy­konal? Od­povedal im: Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im.


Verš v kontexte

10 Mužovia z Júdu sa spýtali: Prečo ste vy­šli proti nám? Od­povedali: Vy­šli sme sput­nať Sam­sona a urobiť mu tak, ako on vy­konal nám. 11 Zo­stúpilo tritisíc mužov z Júdu ku skal­nej rok­line Étámu a pýtali sa Sam­sona: Ne­vieš, že Filištín­ci vlád­nu nad na­mi? Čo si nám to vy­konal? Od­povedal im: Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im. 12 Po­vedali mu: Prišli sme ťa po­viazať a vy­dať Filištín­com do rúk. Sam­son im od­vetil: Pri­sahaj­te mi, že vy sami ma ne­na­pad­nete!

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy sišlo dolu tri tisíce mužov z Júdu a prišli k roz­puk­line skaly Étam a po­vedali Sam­sonovi: Či ty nevieš, že nad nami panujú Filištíni, a čo si nám to tedy vy­konal? A on im riekol: Ako oni mne vy­konali, tak som i ja im vy­konal.

Evanjelický

11 Zo­stúpilo tritisíc mužov z Júdu ku skal­nej rok­line Étámu a pýtali sa Sam­sona: Ne­vieš, že Filištín­ci vlád­nu nad na­mi? Čo si nám to vy­konal? Od­povedal im: Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im.

Ekumenický

11 Tritisíc mužov z Judska zo­stúpilo ku skal­nej rok­line Étam a vy­čítalo Sam­sonovi: Ne­vieš, že nad nami vlád­nu Filištín­ci? Čo si nám to vy­konal? Od­povedal im: Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im.

Bible21

11 Tři tisíce jud­ských mužů se tedy vy­pravi­lo do­lů k Et­a­m­ské jes­ky­ni. „Copak ne­víš, že nás Fi­lištíni mají v mo­ci? Cos nám to udělal?“ vy­číta­li Samsonovi. „Udělal jsem jim to­též, co oni mně,“ od­po­věděl jim.