EvanjelickýSudcov1,15

Sudcov 1:15

Ona od­vetila: Daj mi dar. Keďže si ma vy­dal do Negebu, daj mi aj vod­né pramene. A Káleb jej dal hor­né i dol­né pramene.


Verš v kontexte

14 Keď prišla k ne­mu, naviedol ju, aby žiadala od svoj­ho otca pole. Keď zo­sad­la z os­la, Káleb jej po­vedal: Čo chceš? 15 Ona od­vetila: Daj mi dar. Keďže si ma vy­dal do Negebu, daj mi aj vod­né pramene. A Káleb jej dal hor­né i dol­né pramene. 16 Synovia Keníj­ca Chóbaba, tesťa Mojžišov­ho, vy­tiah­li s Júdov­cami z Mes­ta paliem do Jud­skej púšte v Negebe pri Aráde, išli teda a usadili sa u Amálékov­cov.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 A riek­la mu: Daj mi požeh­nanie, lebo si mi dal zem na juhu; nuž daj mi aj pramene vôd. A tak jej dal Kálef hor­né pramene i dol­né pramene.

Evanjelický

15 Ona od­vetila: Daj mi dar. Keďže si ma vy­dal do Negebu, daj mi aj vod­né pramene. A Káleb jej dal hor­né i dol­né pramene.

Ekumenický

15 Ona od­vetila: Daj mi dar. Keďže si ma vy­dal do krajiny Negevu, daj mi aj vod­né pramene. Káleb jej dal hor­né i dol­né pramene.

Bible21

15 „­Dej mi, pro­sím, dárek,“ od­po­vědě­la. „Vž­dyť jsi mi dal zem v negev­ské pouš­ti. Kéž bys mi dal studánky s vodou.“ A tak jí dal studánky – Horní i Dolní Gulot.