EvanjelickýPríslovia1,6

Príslovia 1:6

chápať prís­lovia a podoben­stvá, slová mudr­cov a ich inotaje.


Verš v kontexte

5 Ak múd­ry po­slúcha, rozm­noží si vedomos­ti, roz­um­ný zís­ka umenie dať sa viesť,
6 chápať prís­lovia a podoben­stvá, slová mudr­cov a ich inotaje.
7 Bázeň pred Hos­podinom je počiat­kom po­znania; bláz­ni po­hŕdajú múd­rosťou a kázňou.

späť na Príslovia, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Sú to veci na porozumenie prís­loviu a podoben­stvu, slovám múd­rych a ich záhad­ným rečiam hl­bokým.

Evanjelický

6 chápať prís­lovia a podoben­stvá, slová mudr­cov a ich inotaje.

Ekumenický

6 aby po­chopil prís­lovia a prirov­nania, slová mudr­cov a ich záhady.

Bible21

6 jak po­ro­zumět ús­lovím a jinotajům, rčením mudrců a je­jich hádankám.