EvanjelickýObediáš1,16

Obediáš 1:16

Lebo ako ste pili na mojom svätom vr­chu, tak budú piť ustavične všet­ky národy; piť budú a hl­tať; a budú, akoby ich ni­kdy nebolo bývalo.


Verš v kontexte

15 Lebo blíz­ko je deň Hos­podinov proti všet­kým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti pad­ne na­späť na hlavu. 16 Lebo ako ste pili na mojom svätom vr­chu, tak budú piť ustavične všet­ky národy; piť budú a hl­tať; a budú, akoby ich ni­kdy nebolo bývalo. 17 Ale na vr­chu Sion bude zá­chrana a bude po­svät­ným mies­tom; dom Jákobov sa zmoc­ní svojich majet­kov.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo jako ste pili na vr­chu mojej svätos­ti, tak budú piť všet­ky tie národy ustavične, a tedy budú piť a budú hl­tať a budú, jako keby ich nebolo bývalo.

Evanjelický

16 Lebo ako ste pili na mojom svätom vr­chu, tak budú piť ustavične všet­ky národy; piť budú a hl­tať; a budú, akoby ich ni­kdy nebolo bývalo.

Ekumenický

16 Lebo ako ste pili na mojom svätom vr­chu, tak budú piť ustavične všet­ky národy; piť budú a hl­tať; a budú, akoby ich ni­kdy nebolo bývalo.

Bible21

16 Jako jste pili na mé svaté hoře, tak bu­dou věčně pít všech­ny národy. Budou pít a pít až k zalknutí, až zmizí, jako by ne­byly.