Evanjelický4. Mojžišova3,50

4. Mojžišova 3:50

Numeri

Od pr­vorodených Iz­rael­cov pre­vzal peniaze, tisíc­tri­stošesťdesiat­päť šekelov v šekeloch svätyne.


Verš v kontexte

49 Mojžiš pre­vzal peniaze ako výkup­né za tých, čo pre­vyšujú počet levít­mi vy­kúpených. 50 Od pr­vorodených Iz­rael­cov pre­vzal peniaze, tisíc­tri­stošesťdesiat­päť šekelov v šekeloch svätyne. 51 Po­tom Mojžiš odo­vzdal výkup­né Áronovi a jeho synom podľa roz­kazu Hos­podinov­ho, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

50 od pr­vorodených zo synov Iz­raelových vzal tie peniaze, tisíc tri­sto a šesťdesiat­päť šek­lov v šek­le svätyne.

Evanjelický

50 Od pr­vorodených Iz­rael­cov pre­vzal peniaze, tisíc­tri­stošesťdesiat­päť šekelov v šekeloch svätyne.

Ekumenický

50 Za pr­vorodených Iz­raelitov vy­bral tisíc­tri­stošesťdesiat­päť šekelov strieb­ra podľa váhy svätyne.

Bible21

50 Vy­bral za prvo­ro­zené syny Iz­rae­le 1 365 še­ke­lů stříb­ra (měřeno pod­le še­ke­lu sva­tyně).