Evanjelický4. Mojžišova3,42

4. Mojžišova 3:42

Numeri

Po­tom Mojžiš spočítal všet­kých pr­vorodených medzi Iz­rael­cami, ako mu pri­kázal Hos­podin.


Verš v kontexte

41 Levítov vy­ber pre mňa na­mies­to všet­kých pr­vorodených Iz­rael­cov; ja som Hos­podin. I dobytok levítov vy­ber na­mies­to všet­kého pr­vorodeného dobyt­ka Iz­rael­cov. 42 Po­tom Mojžiš spočítal všet­kých pr­vorodených medzi Iz­rael­cami, ako mu pri­kázal Hos­podin. 43 Počet mien všet­kých pr­vorodených mužov od jed­nomesačných vy­ššie pri ich spočítaní bol dvad­saťd­vatisíc dve­stosedem­desiatt­ri.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

42 Vtedy spočítal Mojžiš tak, ako mu pri­kázal Hos­podin, všet­kých pr­vorodených medzi syn­mi Iz­raelovými.

Evanjelický

42 Po­tom Mojžiš spočítal všet­kých pr­vorodených medzi Iz­rael­cami, ako mu pri­kázal Hos­podin.

Ekumenický

42 Mojžiš spočítal všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi, ako mu pri­kázal Hos­podin.

Bible21

42 Mo­jžíš tedy pod­le Hos­po­di­nova příka­zu sečetl všech­ny prvo­ro­zené syny Iz­rae­le.