Evanjelický4. Mojžišova3,40

4. Mojžišova 3:40

Numeri

Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Spočítaj všet­kých pr­vorodených Iz­rael­cov, mužov od jed­nomesačných vy­ššie, a zis­ti počet ich mien.


Verš v kontexte

39 Všet­kých spočítaných levítov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na po­kyn Hos­podinov podľa ich čeľadí, všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie bolo dvad­saťd­vatisíc. 40 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Spočítaj všet­kých pr­vorodených Iz­rael­cov, mužov od jed­nomesačných vy­ššie, a zis­ti počet ich mien. 41 Levítov vy­ber pre mňa na­mies­to všet­kých pr­vorodených Iz­rael­cov; ja som Hos­podin. I dobytok levítov vy­ber na­mies­to všet­kého pr­vorodeného dobyt­ka Iz­rael­cov.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

40 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Spočítaj všet­kých pr­vorodených mužs­kého po­hlavia zo synov Iz­raelových vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še a spočítaj počet ich mien.

Evanjelický

40 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Spočítaj všet­kých pr­vorodených Iz­rael­cov, mužov od jed­nomesačných vy­ššie, a zis­ti počet ich mien.

Ekumenický

40 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Spočítaj všet­kých pr­vorodených Iz­raelitov mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac a urob zo­znam ich mien.

Bible21

40 Hos­po­din ře­kl Mo­jžíšovi: „Seč­ti mezi syny Iz­rae­le všech­ny prvo­ro­zené muže starší jedno­ho měsíce a pořiď je­jich jmenný se­z­nam.